HOME
Home

Verzuim en thuiszitters

Verzuim en thuiszitters

Als Samenwerkingsverband zijn wij verplicht om het aantal leerlingen dat deels of geheel thuiszit, of waarbij dit dreigt, te registreren en te monitoren. Uiteraard met de bedoeling om voor de betreffende leerling zo snel mogelijk een passend onderwijs en zo nodig passend zorgaanbod te organiseren. Voor een goede registratie zijn wij afhankelijk van wat wij via leerplicht of rechtstreeks via de scholen aan informatie krijgen. Als samenwerkingsverband vragen wij eens per 3 maanden van iedere school (zowel regulier als speciaal) binnen ons SWV welke leerlingen er geheel of deels thuiszitten. Dit loopt via Sharepoint (beveiligde omgeving). Hierbij gaat het dus ook om leerlingen waarbij er met de ouders is afgesproken dat het kind om welke reden dan ook bepaalde uren of dagdelen thuisblijft.  

Ook de leerlingen die door ouders regelmatig om onduidelijke redenen ziek of absent gemeld worden, graag doorgeven. Voor deze leerlingen bij voorkeur de GGD arts benaderen om mee te denken in belastbaarheid en afspraken t.a.v. het ziekmelden. De betrokkenheid van de GGD arts graag vermelden bij het opgeven van de leerling op de risicolijst. Ook deze leerlingen willen wij graag in beeld hebben, omdat vaak later blijkt dat ze in een traject komen en regelmatig ziekmelden dan het eerste signaal bleek te zijn. Leerplicht is verplicht om naast zaken als ongeoorloofd verzuim ook thuiszitters te registreren. Vier keer per jaar leggen wij beide registraties naast elkaar om te bekijken of alle benodigde partijen zijn aangehaakt en om de voortgang te bewaken.

Daarna geven wij de thuiszitters, vrijstellingen en absoluut verzuimers door aan de Onderwijsinspectie. Dit gebeurt 4x keer per jaar en is wettelijke verplichting.

Vanuit de kwartaal bespreking met leerplicht en jeugdhulp kan er door de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband of door leerplicht contact worden opgenomen richting de school. Dit is niet bedoeld om een onderwijsspecialist of het samenwerkingsverband te betrekken bij leerling. Hiervoor is route Aanvraag betrokkenheid onderwijsspecialist/onderwijsadviseur.

Wat te doen als schoolgang (even) niet lukt (Afsprakenkaart)

 

Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet.

Het komt voor dat jongeren (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze jongeren hebben behoefte aan maatwerkoplossingen. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? U leest in deze handreiking wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze handreiking is rekening gehouden met een wijziging in de Variawet waardoor het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk is om maatwerk in onderwijstijd aan te bieden in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Hierdoor is het mogelijk om voor de duur van het schooljaar af te wijken van de onderwijstijd. Deze afwijking kan jaarlijks worden verlengd. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar.

De handreiking is opgesteld door Ingrado. Ingrado zet zich in als branchevereniging voor leerplicht en rmc (tegenwoordig Doorstroompunt) in voor het recht op onderwijs en ontwikkeling en het voorkomen van thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

Handreiking onderwijs zorg mei 2021

Stroomschema afwijking onderwijstijd PO, VO en SO