spelbegeleiding kindercoaching
HOME
Home

Specifieke ondersteuning

Aanvraag betrokkenheid onderwijsspecialist en/of onderwijsadviseur

  • Wanneer je gebruik wilt maken van de procesbegeleiding, ondersteuning en/of trajectbegeleiding, doorloop je de aanvraagprocedure.

Voor meer informatie klik hier

Ondersteuningsarrangementen

  • Ter versterking van de basisondersteuning, biedt SWV Rijnstreek arrangementen (o.a. kindercoaching tot 1-8-2024) in personeel. Daarnaast ontvangen de schoolbesturen van het SWV een ondersteuningsbudget om zelf de extra ondersteuning voor een individuele leerling of groepjes leerlingen te financieren. 

Voor meer informatie klik hier

Signaleringsinstrument (hoog)begaafden

Het signaleringsinstrument wordt gebruikt bij de intake van de bovenschoolse plusklas, maar sommige IB-ers maken er ook gebruik van voor het intern signaleren van hun meerbegaafde leerlingen. 

Voor meer informatie klik hier.

comPACT coaches

  • Voor het aanbieden van extra ondersteuning voor begaafde leerlingen in het onderwijs kunnen er comPACT coaches worden ingezet. Zij beschikken over de nodige expertise en affiniteit.

Voor meer informatie klik hier.

Ernstige Dyslexie (ED) zorg

  • Leerlingen tot en met 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school worden voorgedragen voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie, de zogenaamde ED-zorg. 
  • Voor meer informatie klik hier.

Leerling met ondersteuningsbehoefte (maatwerk in onderwijstijd)

  • De onderwijsinspectie heeft aandacht gevraagd voor haar site: maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking. Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. Het is dan mogelijk om deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd.
  • Voor meer informatie klik hier

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

  • Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn is het soms lastig dit recht te verzilveren. Deze kinderen krijgen door schoolverzuim en het uitblijven van extra aandacht en ondersteuning niet altijd het onderwijs dat bij hen past.
  • Voor meer informatie klik hier.

(Chronisch) Zieke leerlingen

De school waar de zieke leerling staat ingeschreven blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de opvang van zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.

Voor meer informatie klik hier.