HOME
Home

Ernstige Dyslexie (ED) zorg

Ernstige Dyslexie (ED) zorg

 • Leerlingen tot en met 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school worden voorgedragen voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie, de zogenaamde ED-zorg. 
   
 • De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben contracten afgesloten met aanbieders. Kijk voor een actueel overzicht met aanbieders op https://jeugdhulphollandrijnland.nl/ernstige-enkelvoudige-dyslexie/ .
 • Voordat overgaan kan worden tot voordracht voor diagnose en behandeling, dient de school adequate hulp te hebben geboden, zoals staat omschreven in het Protocol Leesproblemen & Dyslexie: PLD (ook wel het protocol voor het onderwijs).
   
 • Wanneer de school deze hulp geboden heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan aantonen (zie PLD), kan de leerling rechtstreeks worden voorgedragen voor zorg bij een gecontracteerde aanbieder. Deze toetst de voordracht van de school en bepaalt of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor ED-zorg. Wanneer dat het geval is, wordt overgegaan tot diagnostiek en in het geval van ernstige dyslexie ook tot behandeling.
   
 • De aanbieders werken daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB vs 3.0, 2021). De ED-zorg wordt bekostigd door de gemeenten. Zij monitoren ook de omvang en kwaliteit van de ED-zorg, welke twee keer per jaar wordt uitgevraagd en teruggekoppeld aan de besturen.
 • Voor meer informatie kijk op: 'Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland - procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland'  

De vier documenten waarmee gewerkt wordt in de regio Holland Rijnland:
1. De handreiking: 'Samenwerking bij ernstige, enkelvoudige dyslexie'.
Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden waarop samenwerkingsverbanden en gemeenten samen de dyslexiezorg organiseren. Wij gaan daarbij nog een stap verder, bijvoorbeeld door ook nascholingen te bieden en de samenwerking met de aanbieders actief op te zoeken. 
2: 'Concretisering van de handreiking Samenwerking bij ernstige, enkelvoudige dyslexie'. In deze concretisering, die alleen voor onze regio van toepassing is, staat beschreven hoe in de regio Holland Rijnland de dyslexiezorg is geregeld: wie is betrokken en welke activiteiten er worden aangeboden. Dit document vervangt de eerdere beleidsdocumenten. Dit document is opgesteld door de werkgroep Ernstige Dyslyxie (ED) van Holland Rijnland. 
3: De leidraad 'Vergoedingsregeling dyslexie'. Deze leidraad beschrijft de procedure van preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dit is een landelijke richtlijn.
4: De handreiking 'Invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3'. Deze handreiking beschrijft hoe je als school goed invulling kunt geven aan de ondersteuning van de lees- en/of spellingontwikkeling op niveau 2 en 3 om deze te verbeteren en/of om de hardnekkigheid van de problematiek aan te kunnen tonen. Dit laatste is nodig voor een eventuele verklaring.

​​

 • Is er nog een vraag die niet is beantwoord op deze pagina? Neem dan contact op met de werkgroep via info@leerkracht.nu .