HOME
Home

Handige informatie en links

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onderwijs professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. 
 • Hoe werkt de meldcode?
  De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.
   
 • De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
 1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
 2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
 4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
 5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Ondersteuning professionals bij beslissing

 • In stap 5 nemen professionals een beslissing op basis van 2 vragen:
 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
 2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
  Hulp verlenen is mogelijk als:
  • de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren;
  • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
  • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Is hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk? Dan is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. Het afwegingskader in de meldcode ondersteunt de professional bij de beslissing of melden noodzakelijk is of dat het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. In het afwegingskader staat wanneer dat volgens de normen van de eigen beroepsgroep het geval is. Er zijn afwegingskaders voor verschillende beroepsgroepen. 

De 5 stappen legt de professional vast in een leerlingdossier of een ander registratiesysteem. Lees meer over de meldcode en dossiervorming. Of bekijk de video 

.

 

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt onder andere voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs. 

Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kijk op Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Privacy tool voor scholen Passend Onderwijs Rijnstreek

 • Vanaf nu is op de digitale Privacy Tool op de website van het Steunpunt passend onderwijs ook informatie opgenomen wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen in de afstemming tussen onderwijs en jeugd. Ook is er informatie te vinden op de website Samenwerkingsverbanden op de kaart. Hier staat de stand van zaken in het passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd om zelf hun cijfers toe te lichten en zo te leren van elkaar.
 • De digitale privacy tool heeft een belangrijke aanpassing ondergaan op het thema 'samenwerking met externe partners'. Verder zijn er diverse teksten aangevuld en vernieuwd.
   
 • De tool heeft het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met partners ontwikkeld en geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen en hoe te handelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veelgestelde vragen daarover.

Jeugdhulp

 • Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen de nodige zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Omdat passend onderwijs, jeugdhulp en zorg veel raakvlakken hebben, is goede afstemming tussen deze partijen belangrijk.
 • Hulp-zorg-onderwijs combinaties zullen de komende jaren vanzelfsprekender worden, ook in de Rijnstreek. 
 • In onze hulp-zorg-onderwijs combinatie IKEC, zijn de volgende organisaties aangesloten (linkjes naar de organisaties): 

Handige links

Helderheid rond passend onderwijs (overheid.nl)