HOME
Home

Basisonderwijs

Je kind gaat naar de basisschool

Als je kind 4 is gaat hij/zij naar de basisschool. Het is belangrijk om op tijd, vanaf de derde verjaardag, op zoek te gaan naar een school voor je kind, zodat je een goede keuze kunt maken. Voor meer informatie over de scholen in je omgeving, kan je kijken op de website scholen op de kaart. Hier is informatie over de school wat de basisschool uniek maakt. Als jouw kind op de basisschool extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, is het belangrijk om goed te onderzoeken of de school de gewenste ondersteuning kan bieden. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) gemaakt. Hierin staat beschreven welke (extra) ondersteuning een school kan bieden. Het SOP vind je op de website van de school, de schoolgids of op de website scholen op de kaart.

Overzicht van scholen binnen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek

Voor een overzicht van de scholen die onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek vallen ga je naar onze scholen. Vrijwel alle scholen hebben een website waarop je informatie kunt vinden. Ook hebben ze een (digitale) schoolgids. 

Het aanmelden van je kind op het basisonderwijs

Als je kind al extra ondersteuningsbehoeften heeft bij aanmelding bij de basisschool dan ben je verplicht als ouders/verzorgers dit te melden. De school gaat samen met jou kijken of de school de ondersteuning kan bieden.

Om je kind aan te melden op een basisschool volg je de volgende stappen:

  1. De ouders/verzorgers kiezen een school van voorkeur.
  2. De ouders/verzorgers melden hun kind aan bij deze basisschool van voorkeur. Dit moet schriftelijk. De meeste scholen hebben een aanmeldformulier, maar je mag ook via brief of e-mail aanmelden. 
  3. De school vraagt informatie op bij ouders/verzorgers en met toestemming van ouders/verzorgers bij de kinderopvang of de huidige school. 
  4. Als er geen bijzonderheden zijn, schrijft de school jouw kind binnen 6 weken in en maken jullie afspraken over de start.

Is er extra ondersteuning nodig?

  • Wanneer je bij aanmelding al weet dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, ben je als ouders/verzorgers verplicht dit te melden. De school van voorkeur gaat samen met jou kijken of zij de ondersteuning kan bieden. De zorgplicht van de school gaat in.
  • Wordt uit de informatie van ouders/verzorgers, de kinderopvang of andere instanties duidelijk dat er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften gaat de school na welke ondersteuning wenselijk en mogelijk is.
  •  De school beslist binnen 6 weken na aanmelding of het de gewenste ondersteuning kan bieden, zo ja dan wordt het kind ingeschreven. Na inschrijving stemmen ouders/verzorgers en school af over de start en de inzet van de extra ondersteuning (zie Extra ondersteuning in de Rijnstreek). 
  • Zo nee, dan heeft de school de plicht een andere passende plek te vinden bij een andere basisschool of er wordt gekeken naar een Speciaal (Basis)onderwijs plek. Lukt dit niet binnen 6 weken, dan mag de school deze tijd verlengen met 4 weken. Hierover dienen ouders/verzorgers schriftelijk te worden geïnformeerd.

Is je kind bij meerdere scholen aangemeld dan heeft de school met de eerste voorkeur zorgplicht.

Zorgplicht

Om elk kind een passende plek te bieden heeft een school zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor het kind. Dit kan op de eigen school zijn of wanneer deze school niet de juiste hulp kan bieden op een andere school.

Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij dit traject.