HOME

Nieuwsbrief april 2022

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

  1. Terugblik
  2. IB-dag: Handelingsgericht Werken weer op de kaart
  3. OJIP-update: Oudersteunpunt
  4. Integraal Kind & Expertise Centrum (IKEC) en Programma Manager
  5. Ondersteuningsplan en werving leden Ondersteuningsplanraad
  6. Leidende principes samenwerking Onderwijs & Jeugdhulp

 

Beste allen,  

 In maart werkte ik een jaar voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Wat mij het afgelopen jaar het meeste is bijgebleven, is de tomeloze inzet van iedereen binnen het Samenwerkingsverband én onze partners, om ieder kind met een extra ontwikkelbehoefte op tijd passend onderwijs te bieden. Dat echte samenwerken kan gelukkig weer, nu de Corona-maatregelen zijn afgeschaald. We mogen weer gaan werken zoals het bedoeld is, echt met elkaar.

In deze nieuwsbrief is er een korte terugblik van de afgelopen maanden, maar nog liever kijk ik vooruit. Hoe gaan we elkaar versterken, waardoor we ons werk nog beter kunnen doen. Want zoals een bekend Afrikaans spreekwoord luidt: alleen ga je snel, maar samen kom je verder.

Veel leesplezier!

  

1. Terugblik
 

In 2021 kregen we beter inzicht in de consequenties van Corona voor alle kinderen en vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen die al gebruik maken van Passend Onderwijs. Veel scholen zien het als hun pedagogische uitdaging om dit zo goed mogelijk op te vangen. Daar is vaak een extra behoefte voor aanvullende expertise. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de Rijnstreek biedt deze extra ondersteuning.   

De Kringbijeenkomsten werden goed bezocht en hebben belangrijke informatie opgeleverd.
We hebben gekozen om te gaan investeren in deze netwerkbijeenkomsten voor IB’ers. In iedere Kring heeft voorzitter Wilma Haverkate gevraagd naar de behoeften aan bepaalde kennis en/of vaardigheden rondom Passend Onderwijs. Verbeteren van de kennis over zorgplicht/leerrecht stond bovenaan. Daarom is dit onderwerp tijdens de Directie- en IB-dag afgelopen november direct aan bod gekomen.

Het opfrisssen van Handelsgericht Werken werd ook benoemd als onderwerp voor het verbeteren van kennis. Daar zijn inmiddels twee Directie- en IB-dagen voor georganiseerd.

Oud-minister Slob uitte serieuze kritiek op de omgang met de ouders binnen het onderwijs. Om de omgang met de ouders te verbeteren, heeft hij Samenwerkingsverbanden verplicht gesteld een Ouder en Jeugd Informatie Punt (OJIP) op te richten. Het SWV werkt graag mee aan het verbeteren van de communicatie met de ouders. Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over de status van de introductie van het Oudersteunpunt, ons antwoord op het OJIP-verzoek.

In december heeft gemeente Alphen aan den Rijn toegezegd dat er meer samenwerking komt tussen onderwijs en de diverse (zorg)partijen in de Rijnstreek. De input die we de laatste maanden vaak gegeven hebben over de consequenties van wachtlijsten voor de leerlingen wordt serieus genomen. Deze bestuurlijke samenwerking was hard nodig. We zijn heel trots op dit resultaat. Bovendien komt er meer aandacht voor transparantie. Vanaf dit jaar zal gemeente Alphen van den Rijn meer de regie nemen over de resultaten en aandachtspunten rondom preventie en jeugdhulp. Er is nu regelmatig overleg waar ook complexe casuïstiek met elkaar besproken wordt.

 

2. IB-dag: Handelingsgericht Werken weer op de kaart


In februari zijn er twee succesvolle bijeenkomsten geweest met alle IB’ers en schoolleiders van de deelnemende besturen in de Rijnstreek. Onderwerp van gesprek: zet Handelsgericht Werken (HGW) weer op de kaart. Noëlle Pameijer was verantwoordelijk voor invulling en presentatie.

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning aan alle leerlingen te verbeteren. Het is een planmatige manier van werken waarbij het onderwijs en de ondersteuning wordt afgestemd op de behoeften van leerlingen. Na een analyse van de kenmerken van leerlingen en hun onderwijsbehoeften, wordt besproken wat zij nodig hebben om bepaalde doelen te halen. Het onderwijs wordt daarop zoveel mogelijk aangepast. HGW levert zo een positieve bijdrage aan effectieve leerlingbegeleiding. Meer weten over HGW of Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD)? Kijk dan eens op: HGW Noelle Pameijer. Handige PDF’s over dit onderwerp zijn gratis te downloaden via: HGW voor Ouders en Kinderen.

 

3. OJIP-update: Oudersteunpunt

Nog dit jaar introduceren wij het Oudersteunpunt. Hiermee richten wij ons in eerste instantie op de ouders. Als alles goed functioneert, wordt de doelgroep uitgebreid met jeugd. Het Oudersteunpunt is onafhankelijk en biedt een luisterend oor en steun voor ouders. Het helpt de ouders in het vinden van extra mogelijkheden voor hun kind. Het kan ook ondersteunen in de zoektocht naar de juiste hulp, wanneer hun kind vastloopt. 

Ervaringen van het Oudersteunpunt zullen uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van het algemeen beleid. De informatie die bij het Oudersteunpunt wordt verzameld, wordt (uiteraard anoniem) teruggekoppeld aan de schoolbesturen. Met deze informatie kan de samenwerking tussen ouders, de leerling, het onderwijs, de gemeente én (jeugd)zorg verbeteren. Let wel, het

Oudersteunpunt is geen klachtenloket. Klachten over school worden behandeld door de schoolbesturen zelf, het bevoegd gezag. Zie nieuwsbrief november 2021 voor nog meer informatie.
 

4. Integraal Kind & Expertise Centrum (IKEC) en Programma Manager

Zorg-onderwijs combinaties zullen de komende jaren vanzelfsprekender worden, ook in de Rijnstreek. Een IKEC is een locatie waar (jonge) kinderen de juiste zorg krijgen om tot verdere ontwikkeling binnen het onderwijs te komen. Waar ouders één team aantreffen rondom hun kind. 

De werknaam van onze zorg-onderwijs combinatie is IKEC: Integraal Kind & Expertise Centrum. De eerste poging tot het vormen van een IKEC stamt al uit 2014. Na een wisseling van projectleider, het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de betrokken zorgbestuurders, leverde eind vorig jaar alsnog een mooie doorbraak op. Dit is niet alleen goed nieuws voor leerlingen en het dekkend netwerk passend onderwijs in de Rijnstreek. Dit verbetert ook de mogelijkheden om leerlingen Passend Onderwijs aan te bieden in het reguliere onderwijs. In de Rijnstreek zijn de volgende organisaties aangesloten: GO voor Jeugd (koepelorganisatie), Prodeba, Cardea als zorgpartners en Horizon (S(B)O op Maat) en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek als onderwijspartners.

Voor de totstandkoming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie IKEC, is de behoefte ontstaan voor een onafhankelijke programmamanager. Per 4 april is Martine Muller aangesteld als Projectmanager/Kwartiermaker van het IKEC. Haar opdracht is om een IKEC te realiseren dat duurzaam is. Een toekomstbestendige plek die voor vele jaren door de gemeente Alphen aan den Rijn, het onderwijs en de zorg is vastgelegd. In de volgende nieuwsbrief stelt Martine zichzelf graag voor.

 

5. Ondersteuningsplan en werving leden Ondersteuningsplan Raad:

Het Ondersteuningsplan voor Passend Onderwijs in de Rijnstreek loopt dit schooljaar af. De Ondersteuningsplanraad (OPR) en de bestuurders zijn gestart met het opstellen van het nieuwe Ondersteuningsplan 2022-2026. De OPR heeft zich fantastisch ingezet voor het neerzetten van het fundament onder het nieuwe ondersteuningsplan. Onder leiding van voorzitter Joyce Ouwerkerk zijn er bevlogen gesprekken gevoerd over de bestrijding van kansenongelijkheid, thuis-nabij onderwijs (hoe krijg je ook de juiste expertise nabij?), het jonge kwetsbare kind, wachtlijsten bij jeugdhulp en het vertrouwde gezicht van jeugdhulp in de school. Het nieuwe plan wordt ook meetbaar gemaakt, zodat de voortgang kan worden gemonitord.

Al met al, een goede en professionele stap voorwaarts. In januari zijn de verzamelde ambities en wensen besproken met de verschillende bestuurders. Dit om er zeker van te zijn, dat elk bestuur zijn of haar visie op passend onderwijs terug kan lezen in het plan. Het eerste concept is inmiddels ook aangeboden aan de OPR. Het plan wordt nu in diverse gremia besproken.

 

Werving leden voor de OPR Passend Primair Onderwijs Rijnstreek

De OPR ziet erop toe dat de gestelde doelen uit het plan worden verwezenlijkt en is vergelijkbaar met een medezeggenschapsraad. In de OPR zijn zowel personeelsleden als ouders vertenwoordigd. Zijn komen 5 keer per jaar bijeen om te bespreken hoe het gaat met de vorderingen. Zie je jezelf als nieuw OPR-lid? Neem dan contact op met je schooldirecteur of bestuur. Informatie over de OPR is te vinden op de website van het samenwerkingsverband via deze link: OPR | SWV Rijnstreek.

Je kan ook contact opnemen met het samenwerkingsverband: e-mail – info@swvrijnstreek.nl

 

6. Leidende principes samenwerking Onderwijs & Jeugdhulp: Waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten

Leidende principes... wat zijn dat eigenlijk? Heel simpel gezegd zijn het concrete vuistregels waardoor je weet dat je de goede dingen doet, op zo'n manier dat ze je helpen om doelen te realiseren. Het zijn waarden die sturend zijn in besluitvorming.

In de afgelopen jaren is in de regio Holland Rijnland door zowel gemeenten als onderwijs geïnvesteerd in een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben dat in maart 2019 vastgelegd in een gezamenlijke notitie, waarin leidende principes en vijf gezamenlijke ambities zijn opgesteld. Deze hebben geleid tot een heldere route voor de aanpak integraal organiseren, een verbetering van de verzuimaanpak en de inzet van Jeugdhulp op scholen in het speciaal onderwijs.

Om het onderwijs-zorg-continuüm goed te kunnen organiseren zijn drie elementen nodig:

  1. bestuurlijke toewijding op gezamenlijke leidende principes
  2. een handreiking met werkafspraken voor professionals zodat zij hier ook in de praktijk mee aan de slag kunnen
  3. een werkbare overlegstructuur van gemeenten en onderwijs op regionaal niveau

 

Tot slot

In de bijlage treft u een overzicht aan van de reeds geplande bijeenkomsten voor directies, ib-ers en leerkrachten komend schooljaar 2022-2023. Zet u ze vast in uw agenda!

Als laatste (but not least) wil ik graag mijn team hartelijk danken voor hun inzet en veerkracht. Met mijn start kreeg het team binnen 1 jaar te maken met een derde directeur-bestuurder. Voor een kleine organisatie als die van ons, vergde dat veel aanpassingsvermogen. Het voelt goed dat ik inmiddels echt onderdeel uitmaak van dit team.

 

Hartelijke groet,

Michel Meijer

 

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Stuur dan een
e-mail naar info@swvrijnstreek.nl.

Voor algemene vragen, zijn wij bereikbaar op het algemene telefoonnummer: 0172-418 759.

Voor directe contactpersonen en hun gegevens, kunt u terecht op Team Samenwerkingsverband.

Vorige pagina