HOME
Home

Kringen

   

Kringen

 • Passend Onderwijs begint op de school. De intern begeleider werkt samen met de leerkracht. Heeft een leerling behoefte aan extra ondersteuning, dan kan de school daarvoor extra ondersteuningsmiddelen aanvragen, afhankelijk van hoe de ondersteuning bij het schoolbestuur geregeld is.
 • Voor ambulante belgeleiding (inzet van de AED voor zware ondersteuning) wordt gewerkt vanuit de Kringen.
  Deze Kringen zijn een groep scholen in een wijk of een dorp(en). In ons samenwerkingsverband zijn de scholen verdeeld over 8 kringen: 
 • 5 kringen in de gemeente Alphen aan den Rijn (m.u.v. Boskoop), 2 kringen in de gemeente Nieuwkoop en  1 kring in Kaag en Braassem Oost. 
 • In elke kring zit expertise: de ambulant dienstverleners (AD-ers) van cluster 2 en de ambulant begeleiders (AB-ers) van cluster 3 en 4. De AD-ers cluster 2 zijn in dienst van de Koninklijke Auris Groep. Zoals bekend heeft cluster 2 een aparte status binnen de wet en zij maken officieel geen deel uit van het samenwerkingsverband. Aanvragen voor Consulatie & Advies en ondersteuningsarrangementen lopen via hun eigen organisatie. Hier staat het aanvraagformulier voor de Consultatie & Advies (kort ondersteuningstraject) 
   
 • In de kringen zitten ook de ambulant begeleiders vanuit de AED (Ambulante Educatieve Dienst), voor hulpvragen op het gebied van cluster 3 en 4 problematiek. Deze kunnen vanuit ondersteuningsgelden van de besturen worden ingezet. Zo wordt voor iedere leerling op de route, ongeacht onder welk bestuur ze vallen, inzet van expertise gewaarborgd. 
   
 • ​De inzet van een AB-er vanuit de kring is gericht op het ondersteunen en helpen van de IB-er en de leerkracht. Zo kunnen we het ondersteuningsaanbod beter afstemmen op de specifieke hulpvraag. Het gaat hierbij om complexe problematiek waarbij leerlingen langdurig zo niet hun hele schoolloopbaan behoefte hebben aan intensieve ondersteuning. De expertise die daarbij nodig is, kan door de inzet van de AB-er worden geleverd. De eventuele noodzakelijke kindgerichte begeleiding (het ondersteuningsarrangement) is de verantwoordelijkheid van de school/het bestuur zelf en wordt gefinancierd uit de ondersteuningsmiddelen. 
   
 • De aanvraag van de ondersteuning, de ondersteuning zelf en de verantwoording over de inzet van de ambulant begeleiders, loopt dus via het bestuur van de school. Voor de 3 grote besturen zijn daar afspraken over gemaakt hoe deze route binnen hun bestuur loopt. Voor de kleinere scholen binnen het samenwerkingsverband loopt de aanvraag via de coördinator van de kringen. Linda Gijzenberg is voor alle kringen de coördinator. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor het bijeenroepen van de kring. Naast het coördineren van het expertteam is zij als adviseur binnen de kring ook beschikbaar voor advies en hulp bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte en de noodzakelijke ondersteuning. Het kan hier gaan om ondersteuning binnen de basisondersteuning als om vragen binnen de lichte ondersteuning (SBO gerelateerd).