Ondersteuning Cluster 2 Auris

Ondersteuning door Auris voor leerlingen met problemen met                                              
                                 spreken, horen en taal
 
Bart heeft aardrijkskundeles. Hij hoort wel wat de juffrouw zegt, maar hij kan haar niet goed volgen. Waar heeft ze het nou precies over? Het gaat hem ook allemaal veel te snel. Dan stelt de juffrouw hem een vraag. Die snapt Bart wel. Maar als hij antwoord wil geven, heeft hij meer tijd nodig dan er is.  Hij zucht diep en geeft het op….
 
Theo kan niet op de woorden komen en zijn verhalen zijn vaak warrig. Theo is een stille jongen, dromerig maar ook af en toe baldadig en snel boos. Zijn leerkrachten en ouders weten niet hoe dat komt en hoe hier mee om te gaan…..
 
Koen vindt het niet leuk op school. De docent praat vaak met de rug naar de klas en dan verstaat hij het niet. Hij maakt de opdrachten niet zoals het moet…..
 
Marijke praat warrig en vervormt woorden, vooral woorden met een dubbele medeklinker en langere woorden. Ze is daardoor niet goed te verstaan en valt buiten de groep…….
 
De leerresultaten van Rob op het VMBO vallen tegen. Hij zou het toch moeten kunnen…..
 

 
Herkent u deze voorbeelden?
Grote kans dat u te maken heeft met een kind of jongere met gehoorproblemen, spraakproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
 
 
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5 tot 7% van de kinderen en jongeren een taalontwikkelingsstoornis heeft. Dat komt neer op ongeveer twee kinderen per klas.
Een leerling met TOS heeft bijvoorbeeld problemen met grammatica, het goed uitspreken van woorden of klanken, het begrijpen van wat er gezegd wordt, het zelf goed kunnen vertellen, het vinden van de juiste woorden of heeft een kleine woordenschat. Een taalontwikkelingsstoornis heeft flinke gevolgen voor de ontwikkeling van een kind of jongere, zowel op het gebied van leren als op sociaal-emotioneel gebied.
 
 
Doof of slechthorend (D/SH)
Eén op de 700 kinderen wordt geboren met een vorm van slechthorendheid of doofheid. Dove en slechthorende kinderen hebben moeite met horen en leren spreken. Met een CI (Cochleaire Implantaat) is de kans groot dat een kind of jongere spraakklanken kan gaan verstaan. Zo kunnen er woorden en zinnen geleerd worden. Sommige kinderen en jongeren kunnen hierdoor naar het regulier onderwijs en goed verstaan wat mensen zeggen. Een CI is een hoorapparaat voor kinderen en jongeren die met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunnen waarnemen.
 
Website: Over ons - Auris
 
Wat kan Auris voor u betekenen?
Auris is een cluster 2 instelling. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt zowel op school als thuis en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor alle leeftijden.
 
Hebt u een kind of jongere met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis? Of hebt u zo'n leerling in uw groep of klas? Zowel het kind, de jongere als uzelf kan dan soms wel wat hulp en tips gebruiken. Auris helpt mensen die problemen hebben met taal, spreken of horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Dit doet Auris samen met het samenwerkingsverband, de school, de leerling en de ouders. Samen zoeken we naar een oplossing en kijken we naar welke ondersteuning passend is. Auris is geen onderdeel van het samenwerkingsverband, maar wel een samenwerkingspartner. Samen zorgen we voor passend onderwijs aan dove of slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Voor professionals - Auris
 
Hulp van Auris bestaat uit één of meerdere vormen van onderstaande ondersteuning. Klik voor meer informatie, folders (consultatie en advies in de klas) en filmpjes op de omschrijving.
   
Begeleiding op de reguliere school
Voor begeleiding van Auris op de reguliere school is een onderwijsarrangement nodig. Voor het toekennen van een onderwijsarrangement gelden landelijke criteria. Deze criteria vind u op de website van Auris. Medewerkers van Auris begeleiden de leerling en/of de leerkracht van de leerling op de school zelf. De extra ondersteuning van Auris bestaat bijvoorbeeld uit voorbereidende begeleiding op lezen en taal. De begeleiding kan ook plaatsvinden in de vorm van co-teaching. De leerkracht werkt dan samen met de medewerker van Auris in de klas. Op deze manier leert de leerkracht hoe hij of zij het beste om kan gaan met de beperking van de leerling. Als deze ondersteuning onvoldoende hulp biedt, dan kan een verwijzing plaatsvinden naar een school voor Speciaal Onderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 
Aanmelden bij Auris
Aanmelden voor Zorg, Onderwijs of Consultatie en advies loopt via het Auris Aanmeldpunt. Meer informatie over aanmelden vindt u op de website van Auris (link naar Aanmelden voor onderwijs via het Aanmeldpunt - Auris).


Flyer Samenwerken bij aanmelding van leerlingen PO 
 
Cursusaanbod Auris
Auris heeft een groot aanbod aan cursussen en workshops. Hierbij de link naar de website waar het aanbod digitaal beschikbaar is: 
Auris cursussen en shop - Cursussen