Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de school van inschrijving/ aanmelding zijn, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Als uw kind ook (medische) zorg nodig heeft kan dit worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.
Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde Zorgverzekeringswet.
Wat betekenen al deze veranderingen voor het aanvragen van extra (medische) zorg voor uw kind? En bij wie kunt u hiervoor terecht? In deze brochure leest u hier meer over.