Second opinion

De Wet op het primair onderwijs (Wpo) bepaalt dat het samenwerkingsverband (op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven) na 1 augustus 2014 een oordeel uitspreekt over de extra ondersteuning en de toelaatbaarheid van de leerling. Er kunnen echter verschillende inzichten ontstaan over hoe de ondersteuning eruit moet komen te zien de toelaatbaarheid van een leerling. Scholen, hun besturen en het samenwerkingsverband werken zorgvuldig, maar dit betekent nog niet dat beslissingen over de invulling van de ondersteuning of toeleiding naar speciaal (basis) onderwijs voor een leerling altijd door alle partijen als best passend gezien worden. Zowel een ontwikkelingsperspectief (OPP), het toegewezen arrangement, als het deskundigenadvies dat wordt gehanteerd bij mogelijke verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs, kan leiden tot twijfel, dan wel het niet bereiken van overeenstemming tussen betrokkenen. In een dergelijk geval zullen de samenwerkingsverbanden een second opinion aanbieden of met mediation proberen het gesprek opnieuw op gang te brengen.

Hieronder treft u de notitie uitvoering 2nd opinion en mediation aan.
uitvoering 2nd opinion en mediation samenwerkingsverbanden Holland Rijnland.docx