Passend onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Daarnaast gaan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet in. Omdat passend onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben is goede afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten belangrijk.
De transities op het gebied van zorg, jeugd en werk hangen onderling met elkaar samen. De transities hebben vaak gevolgen voor dezelfde individuen of gezonnen. Daarom biedt het kansen als onderwijs en gemeenten hiervoor gezamenlijk beleid ontwikkelen.
De samenwerkingsverbanden PO en VO en de gemeenten Holland-Rijnland hebben hun gezamenlijke visie verwoord in bijgaande notitie.


Zie voor meer algemene informatie http://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/jeugdhulp/

Stroomschema zorg in onderwijstijd