Online Groeidocument

Om een kind goed te kunnen volgen en om samen met ouders én het collegiale netwerk van de school de ondersteuning te kunnen arrangeren, is een goed gevuld leerling dossier onmisbaar. Om structuur aan te brengen in de dossieropbouw is het groeidocument ontwikkeld. Het groeidocument dient als gegevensdrager, procesbeschrijving, gespreksleidraad en voor de verslaglegging bij de besprekingen in dit hele proces van arrangeren.

De start van het groeidocument moet zijn bij het eerste signaal dat een leerling mogelijk niet voldoende heeft aan ondersteuning in de groep; de leerling heeft (mogelijk) een specifieke onderwijsbehoefte. Dit kan voor de ene leerling dus al bij aanname op de school zijn en voor een andere leerling blijkt dat pas na verloop van tijd. Bij de eerste signalering (volgens de cyclus Handelingsgericht werken [HGW]), begint de school gegevens in het groeidocument in te vullen. De ouders worden meteen betrokken en zijn deelnemer aan het overleg van het 'smal ondersteuningsteam' (SOT) of het 'breed ondersteuningsteam' (BOT). Het groeidocument is een middel om te komen tot een arrangement op basis van relevante informatie. In het groeidocument komt naar voren welke doelen er voor deze leerling, deze leerkracht en deze ouders nagestreefd worden, welk aanbod daarbij hoort en hoe de evaluatie daarbij aansluit. Een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) maakt deel uit van het groeidocument.
 
Sinds februari 2016 maken we als samenwerkingsverband Rijnstreek gebruik van het online groeidocument. Elke school heeft één unieke inlogcode ontvangen waarmee onder het beheer van de IB-er online groeidocumenten kunnen worden aangemaakt. Zij doen dit op de site van www.groeidocument.nl. Op deze site beschikt iedere school over een eigen beveiligde online omgeving. Inmiddels zijn wij al ruim twee jaar verder en is er een nieuwe omgeving voor de beheerder gemaakt, waardoor het groeidocument nog gebruiksvriendelijker is geworden. Ook kunnen er nu  gegevens rechtstreeks vanuit Parnassys worden ingelezen. Voor het nieuwe groeidocument logt u in via deze link: www.groeidocument.nl/inloggengd2.

Er zijn twee filmpjes gemaakt over het werken met het groeidocument: Door op de betreffende link te klikken start het filmpje.

Ook zijn er een tweetal handleidingen geschreven met uitleg over het online groeidocument en een lijst met meest gestelde vragen over het online groeidocument: Klik op de betreffende naam voor het openen van het document.
 
In de online omgeving zijn de volgende formulieren terug te vinden:  
Informatie over de OPP-trap en de laatste versie van de OPP trap kunt u vinden op www.OPP-trap.nl

Voor uitleg en de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. TLV- of ondersteuningsaanvraag, zie privacyreglement SWV Rijnstreek.

Voor informatie over de ondersteuningsroute zie tabblad "Ondersteuningstoewijzingsroute".

Voor informatie over de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O zie tabblad "Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring".

Voor technische vragen over het online groeidocument kunt u contact opnemen met mevrouw A. den Outer. Tel. 0172 418755 of a.outer@swvrijnstreek.nl

Voor inhoudelijke vragen over het online groeidocument kunt u contact opnemen met mevrouw C. Voets (c.voets@swvrijnstreek.nl).