Ondersteuningsplan 2018-2022

Passend onderwijs kent een wettelijk kader sinds 2014. Sindsdien bouwt het SWV PO Rijnstreek aan steeds beter passend onderwijs in de regio. De schoolbesturen van samenwerkingsverband Rijnstreek zien samenwerking aan passend onderwijs in de regio niet alleen als een wettelijke verplichting, maar vooral als een belangrijke intrinsieke opdracht om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek mogelijk te maken.

Het ondersteuningsplan is het belangrijkste beleidsdocument van het samenwerkingsverband. In dit ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband PO Rijnstreek haar strategisch beleid voor de periode 2018 - 2022. Het beschrijft de manier waarop de schoolbesturen in het samenwerkingsverband PO Rijnstreek werken aan goede onderwijsondersteuning in hun basisscholen, hoe zij samen zorgen voor passende plaatsen voor leerlingen die een gespecialiseerde leeromgeving nodig hebben en hoe de organisatie en de bedrijfsvoering zijn vormgegeven. Ook beschrijft het de voor het kunnen bieden van passend onderwijs essentiŽle afspraken met de gemeente, met de jeugdhulp, met de voorschoolse organisaties en het voortgezet onderwijs. Als samenwerkingsverband maken wij dankbaar gebruik van alle ervaring die tot nu toe met passend onderwijs is opgedaan. Jaarlijks wordt het gevoerde beleid geŽvalueerd en geoperationaliseerd in een nieuw jaarplan en een meerjarenbegroting.

De ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband heeft op 13 juni 2018 ingestemd met dit plan. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend op 26 juni 2018. Over dit plan is op 20 juni 2018 OOGO met de gemeenten gevoerd, waarmee overeenstemming is bereikt over dit Ondersteuningsplan.

Ad de Swart
Directeur-bestuurder SWV PO Rijnstreek


Ondersteuningsplan 2018-2022

Addendum bij Ondersteuningsplan 2018-2022


ondersteuningsplan 2018-2022

Alle bijlagen in 1 document

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6†

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

Bijlage 11

Bijlage 12

Bijlage 13

Bijlage 14

Bijlage 15