OPR (OndersteuningsPlanRaad)

Aan het samenwerkingsverband is een ondersteuningsplanraad (OPR) verbonden.
De taak van de OPR is al dan niet instemming geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In de ondersteuningsplanraad hebben van elk op grond van de ministeriële regeling verplicht aangesloten besturen twee leden (een ouder en een teamlid) van of namens de medezeggenschapsraden zitting. Het aantal leden van de OPR bedraagt tweemaal het aantal schoolbesturen dat scholen in stand houdt, dus maximaal 28 leden. De helft van het aantal leden wordt afgevaardigd uit het personeel, de andere helft uit de ouders.
 
Het bestuur heeft een medezeggenschapsreglement OPR van SWV Rijnstreek vastgesteld (zie hieronder). Hieronder treft u ook een link aan naar het ondersteuningsplan en het jaarverslag.
 
Het bestuur heeft met de OPR afgesproken om een aantal keren per schooljaar structureel informatief overleg met elkaar te voeren. De OPR wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.
 
De directeur-bestuurder zal namens het bestuur van het samenwerkingsverband de vergaderingen met de OPR bijwonen. De notulen van de OPR vergaderingen vindt u hier.