OPR (OndersteuningsPlanRaad)

Wij zoeken nieuwe leden voor de OPR Passend Primair Onderwijs Rijnstreek

De taak van de Ondersteuningsplanraad (OPR) is al dan niet instemming geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In de Ondersteuningsplanraad hebben van elk aangesloten schoolbestuur twee leden (een ouder en een teamlid) van of namens de medezeggenschapsraden zitting. Het aantal leden van de OPR bedraagt tweemaal het aantal schoolbesturen dat scholen in stand houdt, dus maximaal†26 leden. De helft van het aantal leden wordt afgevaardigd uit het personeel, de andere helft uit de ouders. De OPR†komt 4 of 5 keer†per jaar bijeen om te bespreken hoe het gaat met de vorderingen van de doelstellingen zoals die in het ondersteuningsplan zijn opgenomen. Als lid ben je ongeveer twee uur per maand met de OPR bezig.†

Als lid van de OPR kunt u:
  • eigen ideeŽn aandragen
  • verbeteringen aangeven
  • eerder gestelde doelen evalueren
Binnen de OPR komen alle zaken aan bod die met het ondersteuningsplan te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan:
  • het dekkend netwerk van passend onderwijs: kan ieder kind in de eigen regio het meest geschikte onderwijs krijgen? Of schieten we nog tekort?
  • wat zijn de vorderingen ten opzichte van de doelen het ondersteuningsplan?
  • het bespreken van het jaarverslag, de begroting, inkomsten van het rijk en de verschillende beleidsplannen?
Zie je jezelf als nieuw OPR-lid? Neem dan contact op met je leidinggevende, lees de informatie op deze website of informeer bij het samenwerkingsverband: info@swvrijnstreek.nl

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen en dat hen uitdaagt om steeds een stap extra te zetten. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leraren en gemeenten. Schoolbesturen krijgen met de start van passend onderwijs een zorgplicht en werken hierbij samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het speciaal onderwijs. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek is een ondersteuningsplanraad (OPR) verbonden. De taak van de OPR is al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Het bestuur heeft een medezeggenschapsreglement OPR van SWV Rijnstreek vastgesteld†(zie hieronder). Hieronder treft u ook een link aan naar het ondersteuningsplan en het jaarverslag.

Het bestuur heeft met de OPR afgesproken om een aantal keren per schooljaar structureel informatief overleg met elkaar te voeren. De OPR wil graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.

De directeur-bestuurder zal namens het bestuur van het samenwerkingsverband de vergaderingen met de OPR bijwonen. De notulen van de OPR vergaderingen vindt u hier.