Missie en Visie

In ons ondersteuningsplan zijn de missie en visie als volgt omschreven:
Missie
We zien het als onze maatschappelijke opdracht om in samenwerking met ouders en ketenpartners (gemeenten, jeugdhulp) een maximale ontwikkeling van onze leerlingen te realiseren. Daartoe bieden we een passend onderwijsaanbod, waardoor alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

Visie
Scholen, besturen en samenwerkingsverband dragen er zorg voor dat leerlingen in hun scholen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs. De ambitie is om de ruimte en mogelijkheden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het regulier onderwijs te vergroten.
Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een dekkend netwerk aan expertise voor de basisscholen. Expertise die niet in de eigen organisatie beschikbaar is, halen we erbij. Ook is er sprake van een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen; zo niet in Rijnstreek zelf, dan wel daarbuiten.

We delen de volgende waarden:
† † † † † † † †-†Het belang van het kind staat altijd voorop.
† † † † † † † †-†We gaan uit van de ontwikkelkracht van kinderen. We denken daarbij in mogelijkheden.
† † † † † † † †- We werken samen met ouders als educatieve partners.
† † † † † † † †- We bevorderen het eigenaarschap van scholen en besturen onder het motto
† † † † † † † † † † † † † † † † † †• wat je zelf kan, doe je zelf;
† † † † † † † † † † † † † † † † † †• wat beter kan als je het samen doet, doe je samen;
† † † † † † † † † † † † † † † † † †• wat beter werkt als een ander het doet, laat je door een ander doen.
† † † † † † † † - We investeren in competente medewerkers.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de eigen leerlingen en in gezamenlijkheid voor alle leerlingen in de regio. Zij werken daarom nauw samen met elkaar en met jeugdhulp, gemeenten en instellingen in de veiligheidsketen.
In december 2017 zijn met de gezamenlijke schoolbesturen de 5 belangrijkste uitgangspunten geformuleerd voor het beleid van het samenwerkingsverband voor de komende jaren.

Uitgangspunt 1:
Een passende plek voor elk kind, liefst zo thuisnabij mogelijk.

Uitgangspunt 2:
Separaat gespecialiseerd onderwijs blijft ook in de toekomst beschikbaar voor kinderen die dat nodig hebben.

Uitgangspunt 3:
Plaatsing in een separaat georganiseerde specialistische voorziening gebeurt op basis van solidariteit.

Uitgangspunt 4:
Toeleiding naar separaat georganiseerde specialistische voorzieningen wordt, op basis van solidariteit en zo efficiŽnt mogelijk, centraal georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband.

Uitgangspunt 5:
Expertise op de route is voor alle kinderen binnen het samenwerkingsverband toegankelijk en beschikbaar, ongeacht op welke school de leerling zit of bij welk schoolbestuur de leerling hoort.