Enkelvoudige Dyslexie - ED zorg

Informatie over de ED zorg in de regio Holland Rijnland
Leerlingen in de leeftijdscategorie t/m 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school waarop de leerling zit worden voorgedragen voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, de zogenaamde EED-zorg. De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben hiertoe contracten afgesloten met aanbieders (zie https://jeugdhulphollandrijnland.nl/ernstige-enkelvoudige-dyslexie/voor een actueel overzicht van deze gecontracteerde aanbieders).
Voordat overgaan kan worden tot voordracht voor diagnose en behandeling, dient de school adequate hulp te hebben geboden, zoals staat omschreven in het Protocol Leesproblemen & Dyslexie (PLD, ook wel het protocol voor het onderwijs). Wanneer de school deze hulp geboden heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan aantonen (zie PLD), kan de leerling rechtstreeks worden voorgedragen voor EED-zorg bij een gecontracteerde aanbieder. Deze toetst de voordracht van de school en bepaalt of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor EED-zorg. Wanneer dat het geval is, zal worden overgegaan tot diagnostiek en in het geval van ernstige dyslexie ook tot behandeling.
De aanbieders werken daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB vs 3.0, 2021). De EED-zorg wordt per 1 januari 2015 bekostigd door de gemeenten. Zij monitoren ook de omvang en kwaliteit van de EED-zorg. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document 'Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland - procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland'dat te vinden is op de websites van de betrokken samenwerkingsverbanden en gemeenten.

De vier documenten waarmee gewerkt wordt in de regio Holland Rijnland:
1. De handreiking 'Samenwerking bij ernstige, enkelvoudige dyslexie'. Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden waarop samenwerkingsverbanden en gemeenten samen de dyslexiezorg kunnen organiseren. Wij werken vrijwel geheel zoals dat in de handreiking staat beschreven, maar gaan daarbij nog een stap verder, bijvoorbeeld door ook nascholingen te bieden en de samenwerking met de aanbieders te zoeken.
2: 'Concretisering van de handreiking Samenwerking bij ernstige, enkelvoudige dyslexie'. In deze concretisering, die dus alleen voor onze regio van toepassing is, staat beschreven hoe in de regio Holland Rijnland de dyslexiezorg is geregeld, wie betrokken is en welke activiteiten er worden aangeboden. Dit document vervangt de eerdere beleidsdocumenten. Dit document is nieuw in het cursusjaar 2020/2021 en is opgesteld door de werkgroep EED van Holland Rijnland. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.
3: De leidraad 'Vergoedingsregeling dyslexie'. Deze leidraad beschrijft de procedure van preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dit is een landelijke richtlijn.
4: De handreiking 'Invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3'. Deze handreiking beschrijft hoe je als school goed invulling kunt geven aan de ondersteuning van de lees- en/of spellingontwikkeling op niveau 2 en 3 om deze te verbeteren en/of om de hardnekkigheid van de problematiek aan te kunnen tonen. Dit laatste is nodig voor een eventuele verklaring.

Daarnaast attenderen wij u op onderstaande informatie:
Leidraad Ernstige Dyslexie
Brief implementatie PDDB 3.0 - leesspecialist

Infographic ondersteuningsniveaus
Handelingsplan technisch lezen/spellen ondersteuning niveau 3
Leerlingdossier 5.0

Meer informatie over dyslexie kunt u vinden op onderstaande websites:
https://www.nkd.nl/onderwijs/dyslexie-en-samenwerkingsverbanden/
www.stichtingdyslexienderland.nl
www.expertisecentrumnederlands.nl
www.balansdigitaal.nl
Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

Protocollen basisonderwijs vindt u op Dyslexie Centraal.nl
Richtlijnen en Handreikingen vindt u op NKD.nl

Nieuwsbrief EED-zorg, mei 2022

Nieuwsbrief EED-zorg, oktober 2021

Nieuwsbrief EED-zorg, juni 2021

Berichtgeving over de begeleiding van leesproblemen en dyslexie Zomer 2021:
Het schooljaar 2020/2021 heeft in het teken gestaan van de corona-maatregelen, waarin periodes van fysiek onderwijs, afstandsonderwijs en mengvormen daartussen aan de orde waren. Dit kan invloed hebben gehad op de kwaliteit en kwantiteit van de geboden hulp aan leerlingen met lees-/spellingproblemen, dyslexie en/of Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, waardoor het aantonen van de hardnekkigheid lastig(er) kan zijn. Ook kan het van invloed zijn geweest op de meetmomenten die nodig zijn om de achterstand van een leerling te kunnen aantonen.
Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft de centrale berichtgeving over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode bijgesteld voor het laatste meetmoment van dit schooljaar. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van toetsing, begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in de laatste periode van dit schooljaar en de eerste periode van het komende schooljaar.

De informatie is geplaatst op het digitale platform Dyslexie Centraal via https://dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen/aangepast-toetsen-en-begeleiden-voor-0.

De informatie vindt u hier:
Aangepast-toetsen-en-begeleiden-voor-EED-juni-2021

De scenario's die hierin beschreven staan zijn handig om te bepalen wat voor uw leerling de volgende stap moet zijn.
Mogelijke-scenarios-voor-toetsmomenten-voorjaar-2021-en-schooljaar-2021-2022

Wanneer u nog vragen heeft over deze berichtgeving kunt ucontact opnemen via info@leerkracht.nu met de werkgroep.

Overige informatie:
Format handelingsplan technisch lezen en spellen ON3
Handreiking meertaligheid
Richtlijn-Omgaan-met-doublures