Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie - EED zorg

Berichtgeving over de begeleiding van leesproblemen en dyslexie na thuisonderwijs Voorjaar 2021.

Berichtgeving over de begeleiding van leesproblemen en dyslexie na thuisonderwijs Voorjaar 2021. Na een tweede periode van thuisonderwijs is het onderwijs de afgelopen week weer opgestart. De verwachting is dat tot de zomervakantie fysiek onderwijs op school en (een vorm van) thuisonderwijs moeten worden geboden. Bijvoorbeeld omdat de klas in tweeën is gesplitst of vanwege een quarantainemaatregel. Hybride onderwijs is dus de uitdaging voor de komende periode. De achterliggende periode heeft vaak invloed gehad op de dyslexie-trajecten waar uw leerlingen in zaten. Dat kan zijn op de geboden begeleiding en op de afgenomen toetsen. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft weer centrale berichtgeving opgesteld over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in de corona-periode. De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van toetsing, begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in voorjaar 2021. De informatie is geplaatst op het digitale platform Dyslexie Centraal via https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondomcorona-maatregelen. De scenario's die in de informatie beschreven staan zijn handig om te bepalen wat voor uw leerling de volgende stap moet zijn.

De informatie vindt u hier:
Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021
Mogelijke scenario's voor toetsmomenten en ON3 voorjaar 2021
Format handelingsplan technisch lezen en spellen ON3
Handreiking meertaligheidLeerlingen in de leeftijdscategorie t/m 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school waarop de leerling zit worden voorgedragen voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, de zogenaamde EED-zorg. De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben hiertoe contracten afgesloten met aanbieders (zie https://jeugdhulphollandrijnland.nl/ernstige-enkelvoudige-dyslexie/ voor een actueel overzicht van deze gecontracteerde aanbieders). 
Voordat overgaan kan worden tot voordracht voor diagnose en behandeling, dient de school adequate hulp te hebben geboden, zoals staat omschreven in het Protocol Leesproblemen & Dyslexie (PLD, ook wel het protocol voor het onderwijs). Wanneer de school deze hulp geboden heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan aantonen (zie PLD), kan de leerling rechtstreeks worden voorgedragen voor EED-zorg bij een gecontracteerde aanbieder. Deze toetst de voordracht van de school en bepaalt of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor EED-zorg. Wanneer dat het geval is, zal worden overgegaan tot diagnostiek en in het geval van ernstige dyslexie ook tot behandeling.
De aanbieders werken daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB vs 2.0, 2013 - ook wel het protocol voor de zorg). De EED-zorg wordt per 1 januari 2015 bekostigd door de gemeenten. Zij monitoren ook de omvang en kwaliteit van de EED-zorg. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document 'Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland - procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland'  dat te vinden is op de websites van de betrokken samenwerkingsverbanden en gemeenten.

De vier documenten waarmee gewerkt wordt in de regio Holland Rijnland:
1. De handreiking 'Samenwerking bij ernstige, enkelvoudige dyslexie'. Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden waarop     samenwerkingsverbanden en gemeenten samen de dyslexiezorg kunnen organiseren. Wij werken vrijwel geheel zoals dat in de     handreiking staat beschreven, maar gaan daarbij nog een stap verder, bijvoorbeeld door ook nascholingen te bieden en de     samenwerking met de aanbieders te zoeken.
2: 'Concretisering van de handreiking Samenwerking bij ernstige, enkelvoudige dyslexie'. In deze concretisering, die dus     alleen voor onze regio van toepassing is, staat beschreven hoe in de regio Holland Rijnland de dyslexiezorg is geregeld, wie     betrokken is en welke activiteiten er worden aangeboden. Dit document vervangt de eerdere beleidsdocumenten. Dit document is     nieuw in het cursusjaar 2020/2021 en is opgesteld door de werkgroep EED van Holland Rijnland. Inhoudelijk zijn er geen grote     wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.
3: De leidraad 'Vergoedingsregeling dyslexie'. Deze leidraad beschrijft de procedure van preventie, signalering, diagnostiek en     behandeling van dyslexie. Dit is een landelijke richtlijn.
4: De handreiking 'Invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3'. Deze handreiking beschrijft hoe je als school goed invulling     kunt geven aan de ondersteuning van de lees- en/of spellingontwikkeling op niveau 2 en 3 om deze te verbeteren en/of om de     hardnekkigheid van de problematiek aan te kunnen tonen. Dit laatste is nodig voor een eventuele verklaring.


Daarnaast attenderen wij u op onderstaande informatie:
Infographic ondersteuningsniveaus
Handelingsplan bij leerlingdossier 4.0
Leerlingdossier 4.0Meer informatie over dyslexie kunt u vinden op onderstaande websites:

https://www.nkd.nl/onderwijs/dyslexie-en-samenwerkingsverbanden/
www.stichtingdyslexienderland.nl
www.expertisecentrumnederlands.nl
www.balansdigitaal.nl

Protocollen basisonderwijs vindt u op Dyslexie Centraal.nl
Richtlijnen en Handreikingen vindt u op NKD.nl:

Nieuwsbrief EED-zorg, februari 2021


Nieuwsbrief EED-zorg, juni 2020Presentaties ib- en leerkrachtbijeenkomsten 2019-2020:

IB-bijeenkomsten EED september 2019
Leerkrachtbijeenkomst PLD groep 1-2

Leerkrachtbijeenkomst PLD groep 3-4-5
Leerkrachtbijeenkomst PLD groep 6-7-8