Aanmelding en toelating van leerlingen


Door de invoering van Passend onderwijs zijn de wettelijke voorschriften voor de aanmelding en toelating van leerlingen aangepast. Bij de toelating wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen zonder en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor de leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte verandert er niet veel. Voor deze leerlingen geldt alleen de nieuwe regeling dat alle leerlingen schriftelijk aangemeld moeten worden.
De leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn die leerlingen waar zorgplicht voor geldt.
De zorgplicht geldt dus pas vanaf het moment dat is vastgesteld dat het gaat om een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat het schoolbestuur er voor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft (en die zich bij de school aanmeldt) een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. De zorgplicht geldt voor het schoolbestuur van de school van aanmelding. Dit betekent niet dat de leerling altijd op deze school wordt toegelaten. Het betekent wel dat het bestuur de leerling pas mag weigeren als er een andere school is gevonden die de leerling toelaat.
De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school een passend aanbod heeft en te beslissen over toelaatbaarheid. Als het niet mogelijk is voor de school om binnen 6 weken te besluiten of de leerling wel/niet toegelaten kan worden, dan is er een verlenging van de procedure mogelijk van 4 weken.

Zie voor uitgebreide informatie de notitie 'Aanmelden en toelaten leerlingen'en de notitie zorgplicht.

Voorbeeld aanmeldingsformulier

Toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte | Onderwijsgeschillen